Word lid van de stichting "Vrienden van de Karstenhoeve" en steun daarmee het museum!

De Karstenhoeve is een boerderij uit het midden van de 17e eeuw. Het is een rijksmonument en voor een groot deel in authentieke staat.

Wanneer u binnenkomt in ons voorhuis zult u even geduld moeten hebben "want we moeten de boer en/of boerin even van het land halen". Die sfeer ademt het museum en dat trachten we ook zo te houden.

Het bestuur is van mening dat dit de kracht en ook de waarde weergeeft van ons museum. Het doel is het gebouw zo goed mogelijk in deze waardevolle staat te houden en het zo in te richten en te "exploiteren" zodat de sfeer bewaard blijft die er eeuwenlang heerste. De sfeer zoals die eeuwenlang is geweest gedurende de diverse ontwikkelingen van de boerderij, maar ook van het boerenbedrijf door de eeuwen heen.

Er rust wat dat betreft een zware taak op de schouders van het bestuur, want: 

  • Het gebouw en de inrichting zijn erg onderhoudsgevoelig en het kost veel energie om deze in goede staat te houden.
  • Er dient steeds te worden gezocht naar aanvulling op de collectie.
  • Het exploiteren van het museum kost veel geld voor onderhoud en beheer van de collectie, inzet van personeel, enz.
VRIENDEN VAN DE KARSTENHOEVE

Het museum vervult een bijzonder belangrijke functie om oude voorwerpen, waarden en gebruiken te bewaren en in stand te houden. Dit reikt verder dan enkel en alleen de vestigingsplaats Ruinerwold en moet in een veel breder kader worden gezien.

Vele vrijwilligers zijn behulpzaam bij de exploitatie, maar alleen met vrijwilligers is het niet mogelijk dit kostbare bezit te runnen en volledig tot zijn recht te laten komen.

Het museum heeft veel hulp en financiële middelen nodig om het "bij de tijd" en aantrekkelijk te houden.

Om uitvoering te geven aan deze activiteiten en het museum financïeel te ondersteunen is de stichting "Vrienden van de Karstenhoeve" opgericht. De stichting heeft tot doel fondsen te vormen en te beheren die worden gebruikt ter instandhouding van het museum en aanvulling van de collectie. Ze tracht dit ondermeer te bereiken door het werven van leden. Ook u kunt de stichting steunen door aanmelding als lid voor minimaal € 15,= per jaar.

Leden van de stichting worden jaarlijks geïnformeerd over de activiteiten van De Karstenhoeve, nieuwe aanwinsten, plannen, enz. Leden van de stichting hebben met partner gratis toegang tot het museum en een aantal activiteiten. Er is geen gratis toegang tot alle concerten en voorstellingen.

  • U kunt lid worden via ons telefoonnummer 0522-481447.
  • U kunt De Karstenhoeve ook steunen met een éénmalige bijdrage.
  • De Karstenhoeve heeft ook altijd behoefte aan hulp door vrijwillligers. Wij zijn daar mede van afhankelijk.

Wilt u ons helpen? Geeft u zich dan op! Er wordt dan nader contact met u opgenomen. Wij danken u alvast voor uw zeer gewaardeerde ondersteuning.

Ons beleidsplan

Op 16 maart 1998 bij de oprichting van de stichting is aangegeven dat de stichting als doel heeft het cultuur-historisch museum te Ruinerwold in stand te houden. In 2018 is aan deze doelstelling niets veranderd. De museumboerderij is tegen betaling toegankelijk voor publiek. Dit betreft 5 maanden in het jaar en op afspraak in groepsverband is dat het gehele jaar mogelijk. Door de jaren heen zijn er verschillende exposities gehouden om de nodige afwisseling te realiseren.

De museumboerderij heeft een unieke collectie welke in goede staat behouden moet worden. Dit houdt onder andere in dat veel energie gestoken wordt in het beveiligen, conserveren, onderhoud en beheer van de collectie. Enige tijd zijn wij bezig om een inventarisatie en registratie van de collectie op te zetten. Ook vergt een monumentenpand het nodige onderhoud en beheer. Bovenstaande werkzaamheden worden voor een groot deel door vrijwilligers uitgevoerd.

De museumboerderij staat midden in de samenleving. Enkele activiteiten hebben een cultuur-historisch karakter zoals de Boerendrokte, de boeldag en de perenverkoop. Dit geldt in mindere mate ook voor het paasvuur. Daarnaast zijn er activiteiten zoals de open boerderijendag, stempelplaaats voor de rijwielvierdaagse, activiteiten rondom Sinterklaas en het Kerstrondje waarbij promotie van ons museum een grotere rol speelt. Wij organiseren ook avonden met locale en regionale artiesten waarbij de streektaal centraal staan. Het bestuur beslist welke activiteiten bij onze museumboerderij passen veelal op basis van cultuur-historische argumenten.

Financiëel draait de museumboerderij voor een groot deel op ontvangen subsidie van de gemeente, entreegelden en bestedingen van bezoekers. De ontvangen subsidie van de gemeente wordt niet geïndexeerd en werd met ingang van 2013 met 10% gekort. Dit betekent dat het bestuur genoodzaakt is om erg kritisch naar de uitgaven te blijven kijken. Daarnaast zullen activiteiten moeten worden opgezet waarbij inkomsten gegenereerd worden. Het bestuur heeft een gezonde financiële situatie en wil dit graag zo houden.

De museumboerderij krijgt vanuit de samenleving veelal spullen aangeboden, of in bruikleen, ter aanvulling van de collectie. Het bestuur gaat niet actief fondsen werven maar zal wel aangeven dat het mogelijk is om donaties te doen. Het bestuur verwacht niet een grote financiële verandering op korte termijn. Het vermogen zal net als voorheen zeer risicomijdend beheerd worden. Het bestuur zal in eerste instantie de exploitatie van een bepaald jaar veilig stellen. Mochten er dan nog financiële mogelijkheden zijn dan zal er gekeken worden naar aanvulling van de collectie.

ANBI

De Karstenhoeve is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI), RSIN 8069.98.842.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: E. Middelveldt

Penningmeester: G. Slomp

Secretaris: G. Prins

Lid: I. Slomp

Lid: A. Maat

Lid: J. Oosterhuis

 

De museumboerderij vervult een belangrijke rol om oude voorwerpen, gebruiken en waarden te bewaren en in stand te houden.

Het beleidsplan is opgesteld op 26 februari 2013 te Ruinerwold.

In het onderstaande PDF bestand vind u de financiële verantwoording:

financiele verantwoording 2021